Rolnictwo precyzyjne.

Precyzja w podziale powierzchni

Produktywność i wydajność to dewiza dzisiejszego nowoczesnego rolnictwa. Tylko ten, kto z powodzeniem gospodaruje zgodnie z tym punktem widzenia, może przy wahaniach rynku i niepewnych warunkach politycznych zabezpieczyć trwałe podstawy dla kolejnych pokoleń.

Rolnictwo precyzyjne.

Precyzja w podziale powierzchni

Produktywność i wydajność to dewiza dzisiejszego nowoczesnego rolnictwa. Tylko ten, kto z powodzeniem gospodaruje zgodnie z tym punktem widzenia, może przy wahaniach rynku i niepewnych warunkach politycznych zabezpieczyć trwałe podstawy dla kolejnych pokoleń.

Obieg procesów rolnictwa precyzyjnego. Rzut oka na potencjał powierzchni.

Praca na dokładnie określonych częściach pola.

Uprawa specyficzna dla poszczególnych części pola przeniosła nowoczesne rolnictwo na wyższy poziom rozwoju. Obejmuje ona zestaw różnych metod zróżnicowanego i ukierunkowanego zagospodarowania użytkowych powierzchni rolniczych z uwzględnieniem aktualnej pozycji na polu.

Celem rolnictwa precyzyjnego jest rozpoznanie różnic we właściwościach gleby i zdolności plonowania na poszczególnych częściach pola oraz odpowiednie reagowanie na te informacje.

Obieg procesów rolnictwa precyzyjnego rozpoczyna się od ustalenia zmienności. Na podstawie tych informacji można organizować właściwe nawożenie oraz regulować dawkę wysiewu. Poprzez mapowanie plonu, można poddawać efektywnej kontroli czynności na poszczególnych fragmentach pola. Uprawa gleby specyficzna dla poszczególnych części pola możliwa jest również na podstawie map glebowych (dopasowanie głębokości roboczej).

Obsługiwane są wszystkie procedury, takie jak kartografia gleb, próby glebowe i tworzenie map potencjału.

Nie tylko zwiększa to plony i oszczędza środki pracy, ale także chroni środowisko i źródła zasobów.

Kompleksowe ujęcie.

Ekonomicznie znaczące maksymalne plony to cel każdego rolnika. Obowiązuje zasada, aby każdą powierzchnię pola widzieć i traktować oddzielnie na podstawie jej naturalnych właściwości.

Do zasadniczych zabiegów na częściach pola należą:

 • Nawożenie podstawowe
 • Nawożenie azotowe N
 • Siew
 • Ochrona roślin

Wykorzystuje się przy tym różne warianty kartografii. Można tu rozróżnić metody offline i online.

Podstawą do uzyskania pierwszych danych są najczęściej mapy bonitacji gleby względnie mapy oceny zasobności gleb. Za pomocą bonitacji i na podstawie rodzaju gleby ocenia się zdolność plonowania. Przy uwzględnieniu kolejnych czynników terenowych, np. nachylenia zboczy lub klimatu dokonuje się zwiększania lub zmniejszania stosowanych środków odpowiednio do ustalonych wartości odniesienia.

Metoda offline.

Pod pojęciem metody offline rozumie się takie działania, przy których zbiór danych i zabiegi aplikacyjne są wykonywane oddzielnie w czasie. Do podstaw dla odpowiednich map aplikacyjnych zalicza się:

 • Mapowanie plonów
 • Mapowanie z czujnikiem biomasy
 • Pomiar biomasy ze zdalnym rozpoznawaniem
 • Mapy składników odżywczych w glebie na podstawie badań prób glebowych
 • Kartografię gleb na podstawie pomiaru przewodności elektromagnetycznej

Metoda online.

W metodzie online dane pomiarowe są ustalane podczas jazdy i podczas tego samego przejazdu roboczego są one przetwarzane na dawki aplikacyjne. Należą do nich:

 • Aplikacja nawozów azotowych N z użyciem CROP SENSOR
 • Aplikacja regulatorów wzrostu z użyciem CROP SENSOR

Dodatkowo mogą być brane pod uwagę także dane z metody offline (Map Overlay) (nakładki map).